De aantrekkingskracht van het Talentenhuis

Een onderzoek naar wat werkt en wat beter kan aan de werkwijze ‘Het Talentenhuis’.

Het Talentenhuis is een initiatief van een welzijnsorganisatie in Nijmegen. Bij het Talentenhuis kunnen jongeren ontdekken welk talent zij hebben waarbij ze worden ondersteund door jongerenwerkers en stagiaires. Het Talentenhuis startte als een eenmalig project van vier maanden maar werd vanwege het succes tot een werkwijze binnen de welzijnsorganisatie gemaakt. Samen met drie medestudenten onderzocht Sasja Nas de werkzame bestanddelen en de uitwerking die het op jongeren heeft.

Het Talentenhuis is geen fysieke locatie, maar kan op verschillende plekken in de wijk plaatsvinden zoals op het voetbalveld, het jongerencentrum of het park. Er wordt laagdrempelig contact gelegd met de jongeren in de wijk en vanuit dat contact wordt er een betekenisrelatie opgebouwd. Vanuit deze betekenisrelatie kan er goed in kaart worden gebracht wat de talenten, wensen en behoeften van jongeren zijn. Het gaat om het motiveren, stimuleren en activeren van jongeren door middel van workshops zodat zij gelijkwaardig kunnen deelnemen in de maatschappij.

 

Wat zegt de theorie?

Verschillende wetenschappers en professionals in Nederland en België zijn van mening dat het niet de vraag is of iemand wel of geen talent heeft, maar dat juist iedereen verschillende talenten heeft, bijvoorbeeld strategisch kunnen denken, zorgzaam zijn of altijd het beste eruit willen halen. Talent ligt hier niet vast, maar kan van koers veranderen wanneer jongeren er gemotiveerd aandacht en inspanning aan wijden. Met inzet en begeleiding wordt de jongere steeds vaardiger en kan de jongere deze vaardigheid ervaren als een talent. Bij die begeleiding zijn veiligheid, transparantie, nieuwsgierigheid, oprechte interesse en aandacht zijn essentiële elementen voor het helpen ontwikkelen van het talent van de jongeren. Het is belangrijk dat ontwikkelen van talent op een actieve manier en in dialogisch proces in sociale context plaatsvindt. Met dit dialogische proces helpen jongerenwerkers de jongeren om hun vaardigheden en competenties in andere sociale situaties te kunnen benutten, zoals op school, op het werk of in de buurt. Daarbij is het goed jongeren te betrekken om mee te denken op welke manier hun talent versterkt kan worden, dit draagt bij aan hun gevoel van autonomie.

 

Jongeren over ‘het Talentenhuis’

Wat spreekt jongeren eigenlijk aan van het Talentenhuis? Het onderzoek laat zien dat persoonlijke kenmerken van jongerenwerkers een rol spelen, ze beschrijven hen als vriendelijk, beleefd, aardig en open. Ook vinden ze dat de jongerenwerkers hen gelijkwaardig behandelen, respect tonen, de jongeren in hun waarde laten en niet dwingend zijn. Ze hebben het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. Ze durven in gesprek te gaan met de jongerenwerkers en durven zichzelf te zijn. De jongeren vinden dat ze goed gemotiveerd worden door de jongerenwerkers. Wat hen ook aanspreekt is dat de jongerenwerkers zelf meedoen aan activiteiten. Als verbeterpunten geven zij weer dat ze meer overlap tussen leeftijdsgroepen zouden willen zien en meer betekenisvolle diverse activiteiten voor jongeren boven de 16 jaar die aansluiten op hun culturele achtergronden.

 

Professionals over ‘het Talentenhuis’

In het onderzoek komt ook naar voren wat volgens de professionals de werkzame bestanddelen van het Talentenhuis zijn. Zij zeggen dat jongeren worden getriggerd op wat ze kunnen, niet op wat ze niet kunnen. Wanneer de focus ligt op waar iemand goed in is is het makkelijker problemen aan te pakken. Praten over interesses en talenten levert de professionals meer informatie op dan wanneer jongeren het gevoel hebben dat de professionals op zoek zijn naar problemen. Daarbij gaat het niet om hoe goed je bent maar om het proberen. Ook zien de professionals het aanbieden van activiteiten die jongeren niet zo gauw zouden doen als een manier om nieuwe talenten te ontdekken. Jongeren op basis van gemeenschappelijke interesses aan elkaar verbinden helpt hen om nieuwe sociale contacten aan te gaan en te zien dat de wereld groter is dan hun eigen vriendengroep. Wat de professionals ook als werkzame bestanddelen zien is het empatisch vermogen, de aansluiting bij de jongeren en de motiverende en coachende houding van de jongerenwerkers. Jongeren moeten het gevoel hebben dat ze gezien worden, dat er oprecht interesse voor hen is en daarnaast moeten jongerenwerkers kennis hebben van verschillende diagnoses. Ook dat het laagdrempelig is en jongeren zelf mogen weten wanneer ze bij welke workshop aansluiten maakt dat het Talentenhuis werkt. De verbeterpunten die de professionals aangeven zijn dat ze de jongeren momenten zouden gunnen waarop ze hun talenten kunnen demonstreren en exposeren. Ook de vertaling naar momenten buiten het Talentenhuis verdient nog wat aandacht. En net als de jongeren zijn de professionals het erover eens dat een breder assortiment aan workshops gewenst is waarbij ze het liefst de jongeren zelf meer willen laten toevoegen aan de workshops.

 

Conclusie

Door de positieve insteek op talenten worden jongeren uitgedaagd om zich beter te ontwikkelen. Het leidt tot toenemend zelfvertrouwen en tot minder negatieve gevoelens. Het blijkt dat wanneer je kan deelnemen vanuit je talent, dus het kunnen doen waar je goed in bent, dit een positief effect heeft op de motivatie van de jongeren en dit voldoening geeft. Door te werken aan talentontwikkeling wordt het zelfbeeld van jongeren versterkt en ervaren zij succes. Het welbevinden gaat omhoog door het ervaren van successen. Aandacht voor het talent maakt dat het talent groeit, maar geeft ook meer motivatie om dat talent of andere talenten verder te ontwikkelen. Talentontwikkeling vergroot de handelingsmogelijkheden, identiteitsontwikkeling en persoonsontwikkeling. Talentontwikkeling motiveert jongeren om het beste uit zichzelf te halen, succes te boeken en daar trots op te zijn en zodoende de prestaties te blijven verbeteren.

Uit de interviews met de professionals is gebleken dat zij zien dat jongeren welwillend zijn maar soms gewoonweg niet weten wat normaal gedrag is, omdat zij in een clubje zitten waar veel dingen niet stoer zijn om te doen. De professionals zien dat jongeren door het Talentenhuis verbredend hebben leren kijken en op deze manier hun horizon hebben verbreed.